1/3

STANDINGS

TOP BARISTA

KANTARO OKADA

NAO NUMATA

HEAD BARISTA

TOMOHIRO KITAMA

TAKAYUKI SHIRAISHI

TRAINER

QUALITY CONTROLER